Alphabet Filter:

Results

Definition of chocolate-box:

Synonyms for chocolate-box:

mushy, cloying, saccharine, soupy, soppy, slushy, gooey, sloppy, spoony, fruity, drippy, novelettish, sugarcoated, mawkish, sugary, schmaltzy, sticky, wet, lovey-dovey, maudlin, sappy, sentimental.