Alphabet Filter:

Results

Definition of novelettish:

Synonyms for novelettish:

mawkish, chocolate-box, saccharine, soupy, soppy, slushy, fruity, sloppy, spoony, drippy, cloying, mushy, sugarcoated, maudlin, sugary, schmaltzy, sticky, wet, gooey, lovey-dovey, sappy, sentimental.