Alphabet Filter:

Results

Definition of Phylon:

  1. A tribe.

Usage examples:

  • Kai phylon antiphylo megaloisin agaklyton ergois: Tes aretes cheiros kai phrenos anchinoos.

    - "Lucasta", Richard Lovelace.