Alphabet Filter:

Results

Definition of boddhisatva:

Synonyms for boddhisatva:

Bodhisattva.